Selecteer een pagina

Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden MKB DOMEIN SERVICES

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. MKB DOMEIN SERVICES: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

MKB DOMEIN SERVICES gevestigd aan

KvK 65887883

Hereweg 72 a, 9725AG Groningen

 1. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MKB DOMEIN SERVICES een overeenkomst aangaat;
 2. overeenkomst: de overeenkomst die tussen MKB DOMEIN SERVICES en de opdrachtgever tot stand komt;
 3. naam: de naam die MKB DOMEIN SERVICES in opdracht van de opdrachtgever registreert of waarvoor een aanvraag tot registratie is ingediend;
 4. registrerende instantie: de instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de naam.

Artikel 2. Algemeen

2.1.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen MKB DOMEIN SERVICES en de opdrachtgever.

2.2.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MKB DOMEIN SERVICES voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MKB DOMEIN SERVICES en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website of in overeenkomsten binden MKB DOMEIN SERVICES niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van MKB DOMEIN SERVICES mondeling, via de e-mail of schriftelijk heeft aanvaard.

4.2.

Na totstandkoming van de overeenkomst is het niet meer mogelijk de verleende opdracht te annuleren.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.

In opdracht van de opdrachtgever vraagt MKB DOMEIN SERVICES de naam aan. MKB DOMEIN SERVICES voert de registratie uit op de tenaamstelling zoals door de opdrachtgever is opgegeven. De opdrachtgever wordt de houder van de naam en niet MKB DOMEIN SERVICES, de opdrachtgever heeft daarmee gebruiksrecht op de naam.

5.2.

MKB DOMEIN SERVICES is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop de registrerende instantie zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever nakomt. Bij het registeren van de naam treedt MKB DOMEIN SERVICES slechts op als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de registrerende instantie.

5.3.

De aanvraag en het gebruik van de naam is onderworpen aan de aanvullende voorwaarden en het reglement van de registrerende instantie. De registrerende instantie beslist over de aanvraag. Een aanvraag kan afgekeurd worden bijvoorbeeld indien de naam niet meer beschikbaar is of indien de naam niet voldoet aan de door de registrerende instantie gestelde technische eisen. Indien de registrerende instantie de aanvraag niet honoreert, kan MKB DOMEIN SERVICES hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. MKB DOMEIN SERVICES garandeert niet dat de aanvraag wordt goedgekeurd. De beschikbaarheid informatie die door MKB DOMEIN SERVICES aan de opdrachtgever is verstrekt, is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5.4.

Indien de naam niet meer beschikbaar is op het moment dat MKB DOMEIN SERVICES de aanvraag indient bij de registrerende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de opdrachtgever de opdracht aan MKB DOMEIN SERVICES verleent, kan MKB DOMEIN SERVICES op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van de naam.

5.5.

MKB DOMEIN SERVICES linkt de naam door naar de reeds bestaande website van de opdrachtgever.

5.6.

MKB DOMEIN SERVICES verzorgt niet de hosting van de betreffende domeinnaam

5.7.

Nadat de naam succesvol is geregistreerd en is doorgelinkt naar de huidige website van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

6.1.

De door MKB DOMEIN SERVICES opgegeven uitvoeringstermijn is niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2.

In het geval dat een door MKB DOMEIN SERVICES met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.3.

Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens MKB DOMEIN SERVICES. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MKB DOMEIN SERVICES.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MKB DOMEIN SERVICES aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Domein MKB DOMEIN SERVICES worden verstrekt.

7.2.

De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het MKB DOMEIN SERVICES onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.3.

De registratie geschiedt op naam van de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever volledig verantwoordelijk is het gebruik van url en de naam.

7.4.

Bij het registeren van de naam gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvullende voorwaarden van de registrerende instantie. De opdrachtgever dient zich te houden aan de aanvullende voorwaarden en het reglement van de registrerende instantie. Indien de opdrachtgever zich niet aan de aanvullende voorwaarden of het reglement van de registrerende instantie houdt, dan kan MKB DOMEIN SERVICES nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen daarvan, zoals het opheffen van de registratie.

7.5.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de onderhoud van het domein.

7.6.

De opdrachtgever staat ervoor in dat door het registeren van de naam er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.7.

De opdrachtgever vrijwaart MKB DOMEIN SERVICES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

7.8.

Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe adres schriftelijk of via de e-mail aan MKB DOMEIN SERVICES mede te delen.

7.9.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens MKB DOMEIN SERVICES niet tijdig of niet volledig nakomt of onrechtmatig jegens MKB DOMEIN SERVICES handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die MKB DOMEIN SERVICES daardoor lijdt.

Artikel 8. Prijzen en kosten

8.1.

Indien de opdrachtgever de tenaamstelling van de registratie wenst te wijzigen, dan kunnen daarvoor extra kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Genoemde prijzen en tarieven zijn excl. Btw. Facturatie en betaling

9.1.

Facturatie geschiedt nadat de registratie voltooid is. De factuur wordt via de e- mail naar de opdrachtgever gestuurd.

9.2.

De opdrachtgever dient de van MKB DOMEIN SERVICES ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.3.

Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen is betaald, dan stuurt MKB DOMEIN SERVICES. de opdrachtgever een herinnering. Betaalt de opdrachtgever het factuur bedrag niet binnen de in de herinnering gestelde termijn, dan stuurt MKB DOMEIN SERVICES de opdrachtgever een aanmaning en wordt € 25, – administratiekosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling van het volledige openstaande factuurbedrag, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente aan MKB DOMEIN SERVICES verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100, -.

9.4.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

9.5.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MKB DOMEIN SERVICES op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.6.

Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt en geen gehoor heeft gegeven aan de gestuurde aanmaning, dan heeft MKB DOMEIN SERVICES het recht de registratie op te heffen of de naam op zijn eigen naam te registreren.

Artikel 10. Duur

10.1.

De duur van de registratie is nader overeen te komen. Indien de opdrachtgever de registratie wenst te verlengen, dan dient de opdrachtgever de factuur voor het volgende jaar van de registratie tijdig te betalen. Deze factuur wordt voor het verstrijken van de looptijd via de e- mail naar de opdrachtgever gestuurd. Betaalt de opdrachtgever deze factuur niet tijdig, dan neemt MKB DOMEIN SERVICES aan dat de opdrachtgever de registratie niet verlengd wenst te hebben. In een dergelijk geval zal MKB DOMEIN SERVICES. de opheffing van de registratie aan de registrerende instantie doorgeven. Na deze opheffing kunnen derden de naam registeren.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1.

De opdrachtgever vrijwaart MKB DOMEIN SERVICES voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien het registreren van de naam inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan kan MKB DOMEIN SERVICES daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

De opdrachtgever vrijwaart MKB DOMEIN SERVICES tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de naam.

11.2.

Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van auteursrechten of merkrechten van derden op de naam. Dit zelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten en verjaring

12.1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan MKB DOMEIN SERVICES kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MKB DOMEIN SERVICES in staat is adequaat te reageren.

12.2.

Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever MKB DOMEIN SERVICES de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.3.

Indien het alsnog uitvoeren van de opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal MKB DOMEIN SERVICES slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

12.4

Alle aanspraken jegens MKB DOMEIN SERVICES die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij MKB DOMEIN SERVICES zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

13.1.

MKB DOMEIN SERVICES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. na het sluiten van de overeenkomst MKB DOMEIN SERVICES omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 2. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 4. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 5. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

13.2.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MKB DOMEIN SERVICES op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MKB DOMEIN SERVICES de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

13.3.

MKB DOMEIN SERVICES is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat MKB DOMEIN SERVICES de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat MKB DOMEIN SERVICES de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.

MKB DOMEIN SERVICES kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2.

MKB DOMEIN SERVICES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MKB DOMEIN SERVICES is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3.

Voor de uitvoering van de overeenkomst is MKB DOMEIN SERVICES afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen.

MKB DOMEIN SERVICES is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

14.4.

MKB DOMEIN SERVICES kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen door de opdrachtgever van zijn rechten op de naam, voor het feit dat de naam door een derde eerder is aangevraagd of voor aanspraken van derden met betrekking tot de naam.

14.5.

MKB DOMEIN SERVICES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.

14.6.

MKB DOMEIN SERVICES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7.

Indien MKB DOMEIN SERVICES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MKB DOMEIN SERVICES beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MKB DOMEIN SERVICES gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MKB DOMEIN SERVICES beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 15. Overmacht

15.1.

Van overmacht aan de zijde van MKB DOMEIN SERVICES is onder andere sprake indien MKB DOMEIN SERVICES verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van:

oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen).

15.2.

Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van MKB DOMEIN SERVICES ten gevolge waarvan MKB DOMEIN SERVICES haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 16. Geheimhouding en persoonsgegevens

16.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat bij de registratie van de naam de persoonsgegevens van de opdrachtgever in een openbaar register worden opgenomen.

16.3.

MKB DOMEIN SERVICES verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever die MKB DOMEIN SERVICES ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 16.4 van toepassing is.

16.4.

Het is MKB DOMEIN SERVICES toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

 1. indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van MKB DOMEIN SERVICES;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door I.P. Merk & registratie, zie ook artikel 16.2.

16.5.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MKB DOMEIN SERVICES gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en MKB DOMEIN SERVICES zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MKB DOMEIN SERVICES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.

Op elke overeenkomst tussen MKB DOMEIN SERVICES en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MKB DOMEIN SERVICES worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MKB DOMEIN SERVICES gevestigd is.